സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ കറുത്ത പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത്രക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നോ? കണ്ടു നോക്കൂ.

ഇന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി ഇന്ന് പുരുഷന്മാരും ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ടുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും മറ്റും നീക്കുന്നതിനും സഹായകരമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഫേഷ്യൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് സ്ക്രാബ്ബിങ്.

എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇന്ന് മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ദോഷങ്ങളാണ് അധികമായി വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ധാരാളം കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വളരെ വേഗം മാറ്റം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം.

കാര്യങ്ങളുടെ പിറകിലാണ് നാം ഏവരും പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പാടുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കക്ഷത്തിലെയും തുടയിടുക്കുകളിലെയും പാടുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ.

ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും രോഗങ്ങളും വരുത്തിവെക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾഇല്ലാത്ത കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ക്രബ്ബ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇത് സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലേയും കക്ഷങ്ങളിലെയും മറ്റും കറുത്ത പാടുകളെ നീക്കുകയും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *