വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ടാകും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ മാറും..!! ഈ പുഷ്പം നിന്നാൽ മതി…

എല്ലാവർക്കും വളരെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചെടികളും പൂക്കളും ഐശ്വര്യദായകമാണ്. എല്ലാ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരാൻ ചെടികൾക്ക് കഴിയും. അത്തരത്തിൽ വളരെ ഐശ്വര്യ ദായകമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെതന്നെ ആ ചെടികളിൽ നിറയുന്ന പൂക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പൂക്കളം ചെടികളും വലിയ രീതിയിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. മനസ്സിന് പോലും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ഓരോ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചെടികൾ അത് വാസ്തു പ്രകാരം വളരെ ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും. മനസ്സിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി സന്തോഷം സമാധാനം എല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നതും. നാൾക്കു നാൾ ഉയർച്ച വന്ന് ചേരുന്നതുമായ കുറച്ച് ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി.

കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വന്നു ചേരുന്നതിന് ചെടികൾ അവയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ആദിക്കമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

അവിടെ പോസിറ്റീവ് അനുകൂലമായ ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ചില ചെടികൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഭാഗ്യത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും കുറിക്കുന്നു. ആ ചെടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *