അടുക്കളയിൽ ഈ വസ്തുക്കളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും… വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആയുസ്സ് കുറയും…

വീട്ടിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുടുംബിനികൾ വീട്ടമ്മമാർ സ്ത്രീകൾ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇവരാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പൂജമുറിയുടെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ.

ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും കുടുംബനാഥയുടെ ആയുസ്സിനും കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. വാസ്തുപരമായി യാതൊരു കാരണവശാലും ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ വരാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുണമല്ലാത്ത ദോഷമാണ് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ മുറിക്ക് തുല്യം ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാരുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ട് എന്നതാണ്. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ആണ് അടുക്കള. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അടുക്കള ഒരിക്കലും മലിനമായി കിടക്കാൻ പാടില്ല.

എല്ലാദിവസവും അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപ് അന്ന പൂർണശ്വരി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഏതൊരു ദിവസവും അടുക്കളയിൽ കയറാൻ. ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ അടുപ്പ് ഉണ്ടാകും. അടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അടുപ്പ് ഉണ്ടാവും. അടുപ്പിനോട്‌ ചേർന്ന് ഒരിക്കലും ജലം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വിഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *