വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല..!! ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക…

വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ദുരിതങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന ചേരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഒന്നു മാറില്ല. ഈ യൊരു സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെക്കാൻ പാടില്ല. വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഒന്നും മാറില്ല.

നമുക്ക് എന്നും തടസ്സങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല യാതൊരു നിമിഷം സമാധാനം കിട്ടില്ല. ഈ സാധനം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ചില സാധനങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐശ്വര്യ നൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് ശുഭ സൂചനയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയും നേട്ടങ്ങളും തരുന്നു. എന്നാൽ മറിച്ച് ചില സാധനങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുക്കളാണ് അടുക്കളയിൽ ഇന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആപത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

വാസ്തുപ്രകാരം അടുക്കളയിൽ വെള്ളം ഒഴുകാൻ പാടില്ല. അതായത് അടുക്കളയിൽ ടെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ലീക്ക് പാടില്ല. വീട്ടിലെ കടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ മെഡിസിൻ ബോസ് ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *