ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ശരീരഭാരം കുറയാത്തതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ ആരും തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുതേ.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ്അമിത ശരീരഭാരം. അമിതമായി ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായും എക്സൈസുകളുടെ അഭാവം മൂലവും ഇത്തരത്തിൽ ശരീരഭാരം കൂടി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം കൂടി വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളുഠ കൂടുതലായി തന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളും ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ചിലർ ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കാതെയും ചില പട്ടിണി കിടന്നു കൊണ്ടും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയല്ല. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പട്ടിണി കിടന്നതുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചുരുക്കിയത് കൊണ്ടോ മാത്രം ശരീരഭാരം കുറയുകയില്ല.

ശരീരഭാരം യഥാവിതം കുറയ ണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗത്തായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ പൂർണമായി ഉരുകി പോവുക തന്നെ വേണം. ഇത്തരത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇത് മസിലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മറ്റും പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കും.

അതിനാൽ തന്നെ മസിൽ ലോസ് സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഉറക്കവും അത്യാവശ്യമായി തന്നെ വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞാലും പിന്നീട് അത് കൂടി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ഏഴു 8 മണിക്കൂർ വരെ എങ്കിലും ദിവസം ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *