നിങ്ങൾ ജയിക്കും ,യോഗമില്ലാ എന്ന് കരുതി മാറിനിൽക്കരുതേ… ഇനി തോൽക്കില്ല എവിടെയും ഒരിക്കലും