നിങ്ങൾ ജയിക്കും , യോഗമില്ലാ എന്ന് കരുതി മാറിനിൽക്കരുതേ ! ഇനി തോൽക്കില്ല എവിടെയും ഒരിക്കലും