സ്ത്രീകൾ രാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ 3 വസ്തു കണികാണാൻ പാടില്ല, ദുഃഖവും ദുരിതവും വിട്ടൊഴിയില്ല