ഓടിയെത്തി മമ്മൂട്ടി കരയല്ലേ മനോജേ||മനോജ്‌ കെ ജയന്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ മമ്മൂട്ടി വന്നപ്പോൾ