ഉൽക്ക പോലെ ഒന്ന് കൃഷിയിടത്തിൽ പതിച്ചു എന്താണെന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ