കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഗർഭിണിയായ യുവതി പ്രസവിച്ചു കാഴ്ച കാണൂ