ചോറ് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ