വെളുത്തുള്ളി ബാത്രൂം ക്ലോസറ്റിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടും