നാളെ അവസാന തീയതി! എല്ലാ വീട്ടിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം