വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പൻ ഇളക്കി കളഞ്ഞ് വെട്ടി തിളങ്ങാൻ ഇതുമാത്രം മതി