ഈ നായയെ രക്ഷിക്കാൻ ചെന്നവരേം കൊണ്ട് നായ ഒരു വീട്ടിലിലേക്കു പോയി അവിടെ കണ്ട ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ച