ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് …വീഡിയോ കൊടൂര വൈറലാകുന്നു