ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം നിറകണ്ണോടെ താരം||മഞ്ജു പിള്ളയെ തേടി ആ വാർത്ത