പാത്രങ്ങൾ, ബാത്ത്റൂം ടൈൽസ്, മിക്സി എല്ലാം ഇനി വെളുപ്പിക്കാൻ ഇതു മതി