കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളെ കൊണ്ട് പോയി നശിപ്പിച്ച യുവാവ് തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച