ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ വന്ന് മകളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടി യുവാവ്