കുപ്പയിൽ പുഴുവരിച്ച കിടന്ന കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി, ഇന്ന് അവൾ ആരെന്നു കണ്ടോ