ശരീരം തളർന്ന ഭർത്താവിനെയും 2 പെൺമക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യ കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി, പിന്നെ നടന്നത്