കണ്ണുനിറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ ലോകം, 11 വയസുകാരന് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി തൊഴുത് ഡോക്ടർമാർ…