സ്കൂളിലെ മീറ്റിങ്ങിനു അമ്മാവനുമായി പോയ പെൺകുട്ടി മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന ഗസ്റ്റിനെ കണ്ടു ഞെട്ടിപോയി