ചവറ്റ്കൂനയിൽ തള്ളിയ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ താരകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരി