അച്ഛന് മകളോടുള്ള അമിതസ്നേഹം കൊണ്ട് ഇന്നും ഉറങ്ങുന്നു സുന്ദരിയായി റോസലീന ലബാര്‍ഡോ