ശബ്ദം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട തരാകല്യാണിന്റെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കി ഡോക്ടർ