കടം പൂർണ്ണമായും തീർന്ന് പണം പെരുകും… വീട്ടിൽ കല്ലുപ്പ് ഈ 2 സ്ഥലത്ത് വച്ചാൽ മതി