കഠിനമായ വെയിലേറ്റ് കാഴ്ച നഷ്ടമായി ആ കുഞ്ഞു ശരീരം പുഴുക്കൾ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു