സുധിയുടെ ഭാര്യ സഹികെട്ട് അവസാനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു..