കണ്ണേറും പ്രാക്കും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയോ? എങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യൂ, ഉടൻ ഫലം