സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ 3200 മുതൽ 4800രൂപ വരെ എത്തും.റേഷൻകാർഡ്