ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വീട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ…