ശിവരാത്രി വ്രതം 2024 – എങ്ങനെ എടുക്കാം? തലേ ദിവസം മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ