രക്ഷപ്പെടുത്തി, കഷ്ടപ്പെടുത്താനാകില്ലല്ലോ’; അബ്ദുള്‍ റഹീമിന് കടയിട്ട് നൽകാൻ