സത്യഭാമ ടീച്ചറെ ഇവരാണ് കൊറ്റന്കുളങ്ങരയിലെ പുരുഷമോഹിനിമാർ