റേഷൻ കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ് തീയതി നീട്ടില്ല. 3 ദിവസം റേഷൻവിതരണമില്ല