ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർ 4 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം.കാർഡും റേഷനും കിട്ടില്ല