വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഈ ഒരു വസ്തു വെക്കൂ, എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരനാകും