അടുത്തുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉടൻ നടക്കും ഉറപ്പ്