ക്ഷേമപെൻഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടാൻ 6 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.വീടുകളിൽ സർക്കാർ പരിശോധന