പാതിരാതി ശ്രീതുവിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു അർജുൻ ബാത്‌റൂമിൽ പ്രണയാർദ്രമായി ക്യാമറ മറന്ന് ഇരുവരും