ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കുരുടിപ്പ് മാറി പുതിയ ഇലയും പൂക്കളും വരാൻ ചുണ്ണാമ്പ് മാത്രം മതി