ക്ഷേമപെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് അറിയിപ്പ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു