ഉരച്ചു കഴുകാതെ എത്ര കറപിടിച്ച ബാത്റൂം ടൈലും ക്ലോസറ്റും പുത്തൻപോലെ തിളങ്ങും ഇതൊന്നു സ്പ്രേ ചെയ്താൽമതി