ഇനി തോൽവി ഇല്ല ! ശുക്രനടിക്കും വിഷുവിനും മുൻപേ….. കോടീശ്വരരാകും