ഇനി എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും ഗ്യാസ് വേഗം തീരില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ