നരസിംഹ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇവരെപ്പറ്റി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇതാ കേട്ടോള്ളൂ