ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മസ്റ്ററിങ് ആധാറുമായി EKYC ആരൊക്കെ ചെയ്യണം